Hotarari adoptate New Page 1

Comuna MOSNA, jud. Iasi - HomePage

 

 

 

HOTÃRÂRI ADOPTATE

 

 

2021 | 2020

1 | 2 | 3  

PROCES-VERBAL din data de 23.04.2021

 

HOTĂRÂREA Nr. 25/23.04.2021

privind raprobarea listelor de inventar cuprinzând bunurile Comunei Moșna, biblioteca „Școlii Gimnaziale Moșna”, precum și scoaterea și casarea unor obiecte de inventar din cadrul Biblioteca Comunală, Școala gimnazială Moșna

 

HOTĂRÂREA Nr. 24/23.04.2021

privind raprobarea situațiilor financiare anuale ale bugetului local la date de 31.12.2020

 

HOTĂRÂREA Nr. 23/23.04.2021

privind stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a UAT comuna Moșna, județul Iași, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora cu SC RCS& RDS SA, pentru terenul intravilan în suprafață de 5 mp situat în T 64, P2409 din incinta „casa Specialistului” str. Sfințiii Voievozi, nr. 74, înscris în Cartea Funciară nr. 60944

 

HOTĂRÂREA Nr. 22/23.04.2021

privind reactualizarea anexei 2, respectiv Capitolul IV.4 privind taxele și impozitele locale pentru anul 2021

 

HOTĂRÂREA Nr. 21/23.04.2021

privind stabilirea și sancționarea faptelor săvârșite pe domeniul public și privat al  comunei, care constituie contravenții în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curățeniei și igienei publice și a circulației rutiere în comuna Moșna

 

HOTĂRÂREA Nr. 20/23.04.2021

privind acordarea unor facilități fiscale conform OUG nr. 19/2021

 

HOTĂRÂREA Nr. 19/23.04.2021

privind realizarea unor documentații topografice/ planuri parcelare în vederea finalizării procesului de intabulare al imobillor apaținând comunei Moșna, situate pe alte UAT-uri, respectiv Răducăneni, Gorban, Cozmești, Ciortești

 

HOTĂRÂREA Nr. 18/23.04.2021

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021

 

PROCES-VERBAL din data de 13.04.2021

 

HOTĂRÂREA Nr. 17/13.04.2021

privind reactualizarea HCL nr. 68/05.11.2020 privind reactualizarea Acordului de parteneriat între Comuna Moșna și Școalaa gimnazială Moșna, în cadrul proiectului „Achiziționare de echipamente IT, necesare elevilor Școlii Gimnaziale Moșna”

 

HOTĂRÂREA Nr. 16/13.04.2021

privind alegerea noului președinte de ședință a Consiliului Local pentru o perioadă de trei luni (aprilie, mai, iunie 2021)

 

PROCES-VERBAL din data de 31.03.2021

 

HOTĂRÂREA Nr. 15/31.03.2021

privind aprobarea de către Consiliul Local Moșna a Programului de transport public județean de persoane stabilit conform anexei 1 prin HCJ nr. 77/2016 pentru comuna Moșna, jud. Iași

 

HOTĂRÂREA Nr. 14/31.03.2021

privind reactualizarea comisiei nr. 3 de specialitate, pe domeniul de activitate COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SPORTIVE ȘI SĂNĂTATE

 

PROCES-VERBAL din data de 26.02.2021

 

HOTĂRÂREA Nr. 13/26.02.2021

privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 rezultate prin includerea tuturor modificărilor, completărilor și actualizărilor aduse acestuia prin Actele Adiționale nr. 1-41

 

HOTARÂREA NR 12/26.02.2021

privind acordarea unor facilități fiscale conform OUG nr. 226/30.12.2020

 

HOTARÂREA NR 11/26.02.2021

privind aprobarea reactualizării Planului de Lucrări ce urmează a fi executate în anul 2021 de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii 416/2011, privind venitul minim garantat

 

HOTĂRÂREA Nr. 10/26.02.2021

privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Darie Vasile și declararea locului vacant

 

PROCES-VERBAL din data de 27.01.2021

 

HOTĂRÂREA Nr. 9/ 27.01.2021

privind reactualizarea HCL nr. 7/11.01.2017 pntru proiectul „Reabilitare și modernizare școală gimnazială Moșna, comuna Moșna, județul Iași

 

HOTĂRÂREA  Nr. 8 /27.01.2021

privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 de lei existente în sold la data de 32.12.2020, prevăute la art. 66, alineatul 5, din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală

 

HOTĂRÂREA Nr.7/27.01.2021

privind aprobarea suplimentării unor cheltuieli neeligibile în vederea demarării procedurii de achiziție publică a unor obiecte de mobilier interior și exterior prevăzută la capitolul dotări din cadrul Proiectului „Înființare Centru de ipentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu” în comuna Moșna, jud. Iași

 

HOTARARE  Nr. 6/ 27.01.2021

privind avizul pentru organizarea rețelei școlare de ăe raza comunei Moșna, jud. Iași, pentru anul școlar 2021-2022

 

HOTĂRÂREA Nr. 5 /27.01.2021

privind aprobarea Planului de Lucrări ce urmează a fi executate în anul 2021 de către beneficiarii de ajutor social conform Legii 416/2011 privind venitul mediu garantat

 

HOTĂRÂREA Nr. 4 /27.01.2021

privind aderarea UAT Comuna Moșna la Asociația Comunelor din România

 

HOTARAREA  Nr. 3 /27.01.2021

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020, din excedentul anilor precedenți

 

PROCES-VERBAL din data de 11.01.2021

 

HOTĂRÂREA Nr. 2 /11.01.2021

privind  aprobarea efectuării plății privind derularea Proiectelor de investiții în curs, din secțiunea de dezvoltare până la apronarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 din excedentul anilor precedenți

 

HOTĂRÂREA Nr. 1 /11.01.2021

privind alegerea noului președinte de ședință a Consiliului Local pentru o perioadă de trei luni (ianuarie, februarie, martie 2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 | 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  


VOTAT